Teravih

Imam Nevevi ve teravih

“Teravihin rekat sayısı hakkında alimlerin görüşleri bölümü:
Mezhebimize (Şafilere) göre teravih, vitr haric 10 selamla (2 rekatdan bir) olmak suretiyle 20 rekatdir. Bu 5 “terviha” demekdir. “Terviha” 2 selamla 4 rekatdir. Mezhebimizin görüşü budur. Ebu Hanife ve eshabı, Ahmed, Davud ve başkalarının görüşü de boyledir. Kadi İyad bunu alimlerin cumhurundan nakl etmişdir.El Esved bin Yezidin 40 rekat teravih, 7 rekat vitr kıldığı rivayet edilmişdir. Malik demiştir: Teravih 9 “teraviha”dır, bu da vitr haric 36 eder. Malik Medinelilerin böyle etdiklerini delil olarak getirmişdir. (Malikin diger delili ise budur) : Nafiden boyle rivayet edilmişdir: İnsanların Ramazanda 3’ü vitr olmak uzere 39 rekat teravih kildiklarını gördüm. Ashabımız (Şafiler) Beyhaki ve digerlerinin sahih isnadla sahabi olan Saib bin Yezidden – Allah ondan razı olsun – rivayet etdiyi bu hadisi delil getirmişler:
“Onlar (sahabiler) Ömer bin El Hattap – Allah ondan razı olsun – zamanında Ramazanda 20 rekat teravih kılardılar ve bu namazda 200 ayet okurdular. Osman zamanında ise namazın ağırlığından/uzunluğundan dolayı asalarına tutunardilar.” Ayni zamanda Yezid bin Rumandan böyle dediği rivayet edilmişdir: “İnsanlar (sahabiler) Ömer bin El Hattap – Allah ondan razı olsun – zamanında 23 rekat teravih kılardılar”. Bunu Malik “El Muvatta” eserinde Yezid bin Rumandan rivayet etmişdir. Bu hadisi Beyhakide rivayet etmiştir.Fakat Hadis mürseldir. Çünki, Yezid bin Ruman Ömeri görmemiştir. Beyhaki dedi: Bu iki rivayet, onların 20 teravih 3 vitr kıldığı şeklinde uzlaştırılir. Beyhaki ayni zamanda Ali’den – Allah ondan razı olsun – teravihin 20 rekat olduğunu rivayet etmişdir. Medinelilerin tatbikatına gelince ashabımız (Şafiler) bunu boyle açıkliyorlar: Onların boyle etmesinin sebebi budur ki, Mekkeliler her iki “terviha” arasında bir tavaf edip, 2 rekat namaz kılıyordular. Beşinci “terviha”dan sonra tavaf etmezdiler ve Medineliler de onlarla musavi olmak isterdiler. Boylece, her tavaf yerine 4 rekat kilardilar ve 16 rekat ilave etmiş olurdular.Ilave olarak da 3 rekat vitr kılardılar ki, bu toplamda 39 rekat olardı.”

Kaynak: Muhyiddin En Nevevi: El Mecmu: 3/527 Mektebetul Irsad

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Teravih

Imam Bedruddin Ayni (Rahimehullah) dedi ki:

رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله وفي المغني عن علي أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع

Imam Beyhaki (Rahimehullah) Saib Ibn Yezid’den “SAHİH” isnadla sahabenin şöyle söylediğini nakletmiştir: Ömer (radiallahu anh) devrinde, (insanların) 20… rekat için kıyam ettiklerini gördüm, ayrıca Osman (RA) ve Ali (radiallahu anh)devrinde de. El-Muğni’de (temel Hanbeli fıkh el kitabı) Ali (radiallahu anh)’dan kendisinin bir adama Ramazanda 20 rekat kıldırmasını emrettiği nakledilmiştir. “BU HUSUSTA TOPTAN İCMA VARDIR (وهذا كالإجماع)”
[Umdat ul Kari Cilt No.7, Sayfa No. 177]

Imam Ibn Hammam (Rahimehullah) dedi ki: Hakiki ispatla saptanmıştır ki, Sahabe ve Tabiîn Ömer(ra) zamanında 20 rekat Teravih kılarlardı, bu otantik bilgi, Omar(ra) devrinde 20 rekat kıldıkları, Yezid ibn Ruman’dan nakledilmiştir.Imam Nevevi de bu bilgiyi “DOĞRULAMIŞTIR”
[El-Feth el Kadir, Cilt No.1, Sayfa No. 470]

Allame Molla Ali Kari (Rahimehullah) dedi ki: أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة Teravih’in 20 Rekat olduğu hususunda fikir birliği/icma vardır. [Mirkat Şarah el Mişkat, Cilt No.2, Sayfa No. 202, Mekteb el Mişkat tarafından yayınlanmıştır]

Imam Ibn Kudame (Rahimehullah) dedi ki: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وعن علي, أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا كالإجماع İnsanlar Omar(ra) zamanında Ramazanda 23 Rekat kıyam ettiler, ve Ali (ra)’den, kendisinin bir kişiye 20 rekat imamlık ettirdiği rivayet edilmiştir ve bu hususta “FİKİR BİRLİĞİ/İCMA” (وهذا كالإجماع)  vardır
[Ibn Kudame el Hanbeli El-Muğni’de, Cilt No.1, Sayfa No. 802, Teravih’de rekat bölümü altında]

أخبرنا أبو طاهر الفقية، قال: أخبرنا أبو عثمان البصري، قال: حدثنا أبو أحمد: محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر.

Sa’ib ibn Yezid dedi ki:”Ömer ibn el-Hattab (RadiAllahu anhu) zamanında insanlar “20 rekat” a(Teravih) ve vitre uyarlardı.’ [Marifet-us-Sunen ve’l asar – Imam Beyheki, Cilt 004, Sayfa No. 42, Hadis No 5409]

Imam el-Beyheki (RadiAllahu anhu) ayrıca yukarıdaki naklin farklı bir intikal kanalı yoluyla başka bir versiyonunu da bildirmiştir..

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ بن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شده القيام

Sa’ib bin Yezid (RadiAllahu anhu) dedi ki: “Ömer ibn al-Khattab (radiAllahu anhu) zamanında, Ramazan ayında “20 rek’at” (Teravih) kılarlardı.Dedi ki (ayrıca): Ve Mi’in okurlardı, ve Osman ibn Affan (radiAllahu anhu) zamanında, ayakta durmanın sıkıntısından dolayı bastonlarına dayanırlardı.” [Beyhaki Sunen el-Kubra Cilt 002, Sayfa No. 698-9, Hadis No 4617]

Imam en-Nevevi dedi ki: ‘Isnadı Sahihtir’. (بإسنادصحيح) [El-Hulasa el-Ahkam, Hadis No 1961]

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ŞEYTAR İBNİ SEHL(R.A) VE 20 REKAT TERAVİH…

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

Şeytar İbni Sehl(r.a) tarafindan kanitlandi ki,O,Ramazanda 20 rekat Teavih ve ayni zamanda vitir kilardi.

(Musannaf,İbni Ebu Şeybe(r.a),cilt 5,sayfa 222,hadis numarasi 7762)

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , ,

İMAM ŞİHABUDDİN EŞ ŞİBLİ(R.A) VE TERAVİH…!

Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!

Sevgili kardeşlerimiz,Teravih namazinin 20 rekat oluşunun delillerini paylaşmaya devam ediyoruz.

Hanefi alimlerinden Şihabuddin Eş Şibli (v. 1021 h/1612 m) “Tebyinul Hakaik” üzerine yazdığı haşiyede, şarihin “teravih 20 rekatdir” sözlerini izah mahiyetinde diyor ki:

أي عندَنا , وبه قال الشافعي وأحمدُ , ونقَله القاضي عياض عن جمهورِ العلماء

“Yani: Bize (Hanefilere) göre. İmam Şafi ve Ahmed de bu görüştedir. Kadi İyad bu görüşü alimlerin cumhurundan nakletmişdir.”

Kaynak: Fahruddin EZ Zeylei: Tebyinul Ha:kaik 1/178
Kahire: El Metbeatul Kubra: 1313

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , ,

ALAUDDİN EL KESENİ(R.A) VE TERAVİH…!


Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!

Sevgili kardeşlerimiz,Teravih namazi hakkinda ehli sünnet kaynaklarinda geçen bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz

Hanefi fakihlerinden Alauddin El Keseni(v. 587 h/1191 m) “Badeius Sanei fi Tertibiş Şerai” adlı nefis eserinde diyor ki:

وأما قدْرُها فعِشرونَ ركعةً في عَشْرِ تسليماتٍ ، في خمْسِ ترْويحاتٍ , كلُّ تسليمتينِ ترويحةٌ , وهذا قول عامّةِ العلماء
وقال مالكٌ في قولٍ : ستةٌ وثلاثونَ ركعةً ، وفي قولٍ ستةٌ وعِشرونَ ركعةً ، والصحيحُ قول العامةِ لما رُوي أن عُمرَ رضي الله عنه جمَع أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهرِ رمضانَ على أبيِّ بنِ كعْبٍ , فصلَّى بهم في كلِّ ليلةٍ عشرينَ ركعةً ، ولم يُنكرْ أحدٌ عليه فيكونُ إجماعًا مِنهم على ذلك

“Teravihin sayına gelince 20 rekatdir. 10 selam (her iki rekatda bir), 5 tervihayla kilinir. Her iki selamla kılınan (4 rekat) bir tervihadır.
Bu alimlerin ekseriyyetinin görüşüdür.
İmam Malik ise bir görüşünde teravihin 36, digər görüşünde ise 26 rekat olduğunu söylemişdir.
Doğru olan ekseriyyetin görüşüdür. Çünki, rivayet edilmişdir ki, Ömer – Allah ondan razı olsun – Ramazan ayında Rasulullahın – sallallahu aleyhi ve sellem- ashabini Ubeyy bin Kabın arkasında toplamış, o da onlara her gece 20 rekat kıldırmışdır.
(Sahabiden) hiç kimse ona itiraz etmemiş ve böylece bu görüş onların icması olarak formalaşmışdır.”

Kaynak : Alauddin El Keseni: Badeius Sanei: 2/274-275
Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye: 1424/2003

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

İMAM TİRMİZİ(R.A) VE TERAVİH…!


Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!

Sevgili kardeşlerimiz,İlim ehlinin ekserinin Teravihin rekat sayisi hakkindaki görüşünün ne yönde olduğunu İmam Tirmizi(r.a) şöyle anlatmaktadir:

Hadis imamlarından Ebu İsa Et Tirmizi (209-279 h/824-892 m) “El Camiul Kebir” adlı eserinde bu hakkda diyor:

واختلَف أهلُ العلْمِ فى قيامِ رمضانَ , فرأى بعضُهم أن يصلِّيَ إحدى وأربعينَ ركعةً مع الوتْرِ . وهو قولُ أهلِ المدينةِ والعمَلُ على هذا عندهم بالمدينةِ .
وأكثرُ أهلِ العلْمِ على ما رُوي عن عمرَ وعليٍّ وغيرِهما مِن أصحابِ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – عشرينَ ركعةً . وهو قولُ سفيانَ الثوْري وابنِ المباركِ والشافعي .
وقالُ الشافعي : وهكذا أدْركتُ ببَلدنا بمكةَ يُصلُّون عشرينَ ركعةً . وقال أحمدُ : رُوي فى هذا ألوانٌ . ولم يقضِ فيه بشىءٍ .
وقال إسحاقُ : بل نختارُ إحدى وأربعينَ ركعةً على ما رُوي عن أبيِّ بنِ كَعْبٍ

“Ilim ehli, ramazanda kilincak namaz (teravih rekatlarinin sayı) hakda ihtilaf etmişlerdir:
Bazilarina göre vitrle berabər 41 rekat kılınmalıdır. Bu Medinelilerin görüşüdür ve onların tatbikati da bu şekildedir.
Ilm ehlinin ekseriyyeti Ömer(r.a), Ali(r.a)ve Nebinin – sallallahu aleyhi ve sellem– diger sahabilerden rivayet edildiyi üzre 20 rekat kılınması görüşündedirler.
Bu ayni zamanda Sufyan Es Sevri, İbnul Mubarek ve Şafinin görüşüdür.
Şafi(r.a) şöyle demiştir: “Şehrimiz Mekkede onları böyle 20 rekat kılan gördük”.
Ahmed(r.a) bu hakta çeşitli rivayetler olduğunu demiş ve kesin bir rakam belirlememiştir.
İshak demişdir: “Aksine biz Ubeyy bin Kabdan rivayet edildiyi üzre 41 rekat görüşünü seçiyoruz”.”

Kaynak: Ebu İsa Et Tirmizi: El Camiul Kebir: 2/159-160
Darul Ğarbil İslami: 1416/1996

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

EL HARİS(R.A) VE 20 REKAT TERAVİH…!


Gördüğünüz resim İbni Ebu Şeybenin(r.a) “Musannaf” isimli kitabinin 5-cildinin 224-cü sayfasinda bulunan 7767 numarali hadisdir ve şöyledir:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

El Haris nakletdi ki,O,Ramazanda 20 rekat (teravih) ve 3 rekat vitir kilar,Rukudan önce Kunut okurdum

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , ,

ATA İBNİ EBU RÜBAH(R.A) VE 20 REKAT TERAVİH…!


Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!

Sevgili kardeşlerimiz,Teravih namazinin 20 rekat olduğunun deillilerini paylaşmakla vehhabi zihniyyetine cevap vermeye devam ediyoruz.Gördüğünüz resim İbni Ebu Şeybenin(r.a) “Musannaf” isimli kitabinin 5-ci cildinin 224-cü sayfasinda bulunan 7770- numarali hadisdir ve şöyledir:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ أَدْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

Ata Ibni Ebu Rübah(r.a) dedi ki:”Ben insanlari herzaman vitirde dahil olmakla 23 rekat kilarken gördüm”

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

ŞEYH ABDULKADIR GEYLANİNİN(R.A) “El-Gunye li-talibi tarikil-hak” KİTABİNİ TAHRİFI

Değerli okuyucularimiz vehhabiler yine bir tahrifle ehli sünnete darbe indirmeye çalişmaktadirlar.Biz onlarin yaptiği tahrifleri belgeleriyle sizinle paylaşmaya devam ediyoruz.Gördüyünüz soldaki resim Şeyh Abdülkadir Geylani hazretlerinin “El-Gunye li-talibi tarikil-hak” adli kitabinin (ehli sünnet neşriyyati Tamir Insaniyat neşriyyati tarafindan pakistanda) neşr olunmuş kitabidir.kitabin 392 ci sayfasinda Abdülkadir Ceylani Hazretleri Teravih namazini 20 rekat olarak bildiriyor.
sağdaki resim ise Mektebi seudiyye adli vehhabi neşriyyati tarafindan pakistanda neşr edilmiş “El-Gunye li-talibi tarikil-hak” kitabidir.Kitabin 591 ci sayfasinda teravih namazi 11 rekat olarak(8+3(vitirde dahil olmakla)) gösterilmektedir..Kitaplari tahrif ederek kendi sapik fikirlerini yaymağa çalişan vehhabiler kendi iç yüzlerini göstermekte devam ediyorlar..konumuzu bir hadisle bitirelim,Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. İbni Abbas hazretleri bildiriyor ki, Resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (Ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (İ.E. Şeybe)
Teravihin yirmi rekat olduğuna inanmayanın sapık olduğu (Nur-ül-izah) şerhinde de yazılıdır.

Categories: Tahrifler, Teravih, Vehhabi Fitnesi | Etiketler: , , , , , , , , , ,

HZ.ALİ(R.A) VE 20 REKAT TERAVİH NAMAZİ…

Gördüğünüz resim İbni Ebu Şeybenin(r.a) “Müsennef” isimli kitabinin 5-ci ciltinin 223-cü sayfasinda bulunan 7763-numarali hadisdir ve şöyledir:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

“Ebu El Hasna(r.a) diyor ki,Ali(r.a) bir adama Ramazan boyunca 20 rekat(Teravih) kilmasini emretti”

—–
Imam Nevevi diyor ki, بإسناد صحيح-isnadi sahihtir(El Hulasa el Ahkam,hadis numarasi 1961

Categories: Teravih | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.